Specjalistyczne zajęcia dla uczniów
z trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów zdolnych
z kl. I- III szkół podstawowych z terenu gminy Kostrzyn

Od września 2009 r. zaczęła obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Aby ułatwić proces jej wprowadzania do szkół podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt: Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego uwzględniono realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Gmina Kostrzyn złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: Specjalistyczne zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów zdolnych z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Kostrzyn i uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 230 000,00 zł na prowadzenie zajęć edukacyjnych w kl. I-III we wszystkich szkołach podstawowych. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2011/2012 w łącznym wymiarze 1750 h dla 336 dzieci, zajęcia w których będą uczestniczyć to:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
W ramach projektu szkoły doposażone zostaną również w pomoce dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji.